نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۲۰۸,۹۵۴ نتیجه (۰.۴۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 685.65 K-دانشگاه اراک
http://hsow.journal.araku.ac.ir/.../article_36338_68ebccc5f7f60... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ثسیبضی اظ ا٘س ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تمبضٖ ظٔب٘ی ایٗ أط ضا ثٝ اٚاسظ لطٖ پٙزٓ ٘سجت زازٜ ٔحممبٖ ظٟٛض ممبٖ وٝ ثطذی ٔحا٘س؛ أب چٙبٖآٖ ثب حبوٕیت سّزٛلیبٖ ثیٗ آٖ زٚ ٘سجت ثطلطاض... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله بررسی روندیابی سیل در رودخانه مارون به روش HEC-RAS و مقایسه آن...
http://www.civilica.com/.../Paper-IREC08-IREC08_410=بررسی-روندی... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله ارائه یک مدل تلرانس دهی قطعات بمنظور کاهش هزینه های تولید و...
http://www.civilica.com/Paper-IIEC04-IIEC04_079.html ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و... علمی - پژوهشی بیشتر
پرتال جامع علوم انسانی - بازتاب انقلاب اسلامی ایران در خارج
http://www.ensani.ir/fa/content/292961/default.aspx ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صفحه اول پایگاه ها مجلات جستجو تماس با ما درباره ما نقشه سایت ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علوم... علمی - پژوهشی بیشتر
پرتال جامع علوم انسانی - بررسی چند شگرد روایی در قصه های مثنوی
http://www.ensani.ir/fa/content/292835/default.aspx ۱۳۹۴/۴/۱۳ -  در قسمت سوم مقاله، مباحث روایت خطّی و شکست روایت خطی مطرح می شود و سرانجام در قسمت پایانی، مفهومِ روایت میان افزود تشریح می شود؛ توضیـح اینکه روایت میان افزود ناظر... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله (659 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان
https://aes.basu.ac.ir/.../pdf_1124_56a1f97d31573c55e53a7edb639... ۱۳۹۶/۱۰/۹ -  در اقتصاد ایران و بودجه دولت دارا می یتوجهقابلاست همچنین درآمدهای نفتی سهم قرار ییدتأمطالعات متعددی وقوع بیماری هلندی در پی افزایش درآمدهای نفتی در ایران را مورد... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل...
https://aes.basu.ac.ir/.../article_2030_046b298563bf5e560a7fd0e... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  هالیتحل با یهانیتخم جزئی به تعادل پایه بر هالیتحلارز در واقعیت، نرخ بودنزا درون دلیلبه کهیدرحال اما در این تحقیق از روش ؛ رسندمی ارز نرخ انتقال درجه مورد در نادرست... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF دانشگاه گیلان-اصل مقاله 17.08 K
http://gps.gu.ac.ir/.../article_11873_7595d7ee4c9019bd6332896c5... ۱۳۹۸/۹/۶ -  5/No. 17/ Autumn 2015) Geographical Planning of Space Quarterly Journal Vol. 5 /No. 17/ Autumn 2015 The Role of Water Resources in Regional... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 1.25 MB-دانشگاه گیلان
http://gps.gu.ac.ir/.../article_6287_a23f4587757674a743e872e0c4... ۱۳۹۸/۹/۶ -  از عینی و ذهنی بعد دو که است یمفهومامنیت است. بر امنیت احساس معنای به ذهنی، امنیت بعد از و است جامعه افراد برای ایمن موقعیت و شرایط که کنند احساسای جامعه مردم... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله (292 K)
http://quarterly.risstudies.org/.../pdf_5112_7a86c58286c08e8bcc... ۱۳۹۷/۳/۱۰ -  این موضوعی است کاه هام در مطالعاات توجاه جادی باه آن نشاد اسات. شااید علات ایان ،امنیتی و هم در متون مربوط به عادالت ند که پاس از تحقاق آن ااهاان کناین باشد که... علمی - پژوهشی بیشتر
پرس و جوهای مرتبط با : �������������� ����������������
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?